بازسازی انگشتان در شبکه دو سیما

/
در این برنامه طریقه بازسازی انگشتان قطع شده توضیح داده میشود…

بعدازبازسازی انگشتان

/
کودکی که تمامی انگشتان خود را با صدمه در چرخ گوشت از دست د…

قطع انگشتان دست(قبل از عمل توسط دکتر نادر مطلبی زاده)

/
کودکی که تمام انگشتان دست خود را بخاطر ورود به چرخ گوشت از…