مطالب توسط navid

امریکائیهایی که در ایران تحت عمل افزایش قد قرار گرفتند

در سال ۱۳۸۴ جونا و آلکس دو شهروند آمریکایی، ایران را برای عمل افزایش قد انتخاب کردند و توسط دکتر نادر مطلبی‌زاده تحت عمل افزایش قد قرار گرفتند. در این کلیپ در مورد میزان رضایتشان از نتیجه کار میگویند.

انجام عمل افزایش قد روی تبعه امریکایی در ایران

کارتیک کاراپاسامی مهندس هندی تبار ،تبعه امریکا در سال 1384 برای انجام عمل افزایش قد توسط دکتر نادر مطلبی زاده به ایران سفر کرد . وی تمامی مراکز افزایش قد کشور های فعال در این زمینه را بررسی و در نهایت ایران را انتخاب نمود.